Med anledning av: insändaren "Stoppa fylleslagen i hamnen" publicerad 14 mars – och ett Svar direkt som inte nådde fram i tid.

Inledningsvis vill jag påpeka att Watercross inte är ett kommunalt arrangemang. Det arrangeras av en fristående förening.

Många är positiva till den här typen av arrangemang och tycker att det är roligt när det händer något i vår kommun, medan andra anser att störmomenten är alltför stora.

Det gäller även Watercross och det gäller oavsett var arrangemanget genomförs. Kommunens roll blir därför att balansera dessa motstridiga viljor. Det gör vi främst genom att se till att arrangemanget följer de regler och förordningar som gäller.

Att jag på en direkt fråga ställde mig positiv till en flytt av eventet innebär alltså inte att kommunen tagit på sig något ansvar för flytta det.

Huvudansvaret för genomförandet ligger fortfarande på den arrangerande föreningen. Det finns alltså ingen ”taktik” från kommunens sida eller att vi försöker lägga det åt sidan.

Frågan om det blir flytt till någon annan plats ska alltså i första hand ställas till den arrangerande föreningen. Av de kontakter jag haft med företrädare för Watercross så förstår jag att de i nuläget inte har klart med planeringen av evenemanget för kommande sommar.

Det är en hel del arbete som krävs för att arrangera ett evenemang av den storlek som Watercross är.

Som framgick av artikeln i PT den 16 juli 2018 så var Tomas Lindbäck, Västra kajens camping, och Jim Eriksson, Piteå Watercross, eniga om att det vore bra att flytta evenemanget till Norra hamnen.

Kommunen är fortsatt positiv till en sådan förändring, under förutsättning att evenemanget uppfyller de regler och förordningar som gäller även där.