Med anledning av: Insändaren ”Nekat bygglov kan bli prejudicerande” publicerad 30/11.

Den borgerliga gruppen i samhällsbyggnadsnämnden drar alldeles för långtgående slutsatser i sin insändare omkring byggande på landsbygden utifrån ett enskilt ärende.

Varje bygglovsärende är unikt och prövning sker utifrån Plan- och bygglagen (PBL). Där sägs att markområden ska användas utifrån det de bäst är lämpade för och att en avvägning mellan allmänna och privata intressen alltid ska göras.

Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och naturområden ska vara tillräcklig. Det ska vara möjligt att anlägga väg till byggnaden.

I det aktuella fallet gjordes ansökan om förhandsbesked för tre tomter. Två tomter bedömdes lämpliga och fick positivt besked medan den tredje bedömdes som olämplig.

Det är således befängt att tro att det framöver kommer att bli ”omöjligt” att bygga något på landsbygden. Det är taget helt från luften eftersom de andra två tomterna fick bifall.

På varje nämndsmöte finns dessutom plan- och bygglovsärenden på flera olika ställen i landsbygden som bevisar motsatsen.

Vi finner det anmärkningsvärt att ett antal fritidspolitiker utan formell kompetens anser sig mera lämpade att tolka lagtexten än förvaltningens handläggare. Vi har fullt förtroende för deras bedömning.